Các Trường Đại Học

Các Trường Đại Học

Hiển thị

15:39 - 21/04/2018

Trường Phổ Thông Liên Cấp Bethel Baptis Church and School

Giao lưu - tham quan Trường Phổ Thông Liên Cấp Bethel Baptis Church and School

10:08 - 18/05/2018

Trường Liên Cấp 2 & 3 Brethren Christian Junior and Senior High School

Hợp Tác với Trường Liên Cấp 2 & 3 Brethren Christian Junior and Senior High School

09:41 - 29/03/2018

Trường Phổ Thông Liên Cấp Oragewood Academy

Giao lưu - tham quan Trường Phổ Thông Liên Cấp 1, 2, 3 Oragewood Academy

09:38 - 29/03/2018

Đại học Santa Anna

Giao lưu - tham quan Đại học Santa Anna

09:40 - 29/03/2018

Đại Học Concordia

Giao lưu - tham quan đại học Concordia